Algemene voorwaarden

Aya’s Atelier
Eksaarde-dorp 153
9160 Lokeren
info@ayasatelier.be
KBO 0719.430.687

1. TOEPASSELIJKHEID

Algemene Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aya’s Atelier en de klant. Het gebruik van de diensten van Aya’s Atelier, waaronder maar niet beperkt tot inschrijvingen voor activiteiten, workshops, lesreeksen, yogakampjes,… is onderworpen aan de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Aanvaarding van de Voorwaarden: Door gebruik te maken van de diensten van Aya’s Atelier verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Het niet accepteren van deze voorwaarden kan resulteren in beperkte toegang tot de diensten van de onderneming.

Wijzigingen in de Voorwaarden: Aya’s Atelier behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie op de website van Aya’s Atelier. Klanten worden aangemoedigd regelmatig de voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Afwijkende Overeenkomsten: Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen de klant en Aya’s Atelier. Dergelijke afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de specifieke overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt.

2. PRIJSBELEID

Variabiliteit van Prijzen: De prijzen voor producten en diensten van Aya’s Atelier kunnen variëren afhankelijk van de soort activiteit, de locatie, de aanvrager en andere relevante factoren. Alle prijzen worden vermeld in euro, tenzij anders aangegeven.

Offerte Aanvragen: Klanten hebben de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor specifieke producten of diensten door contact op te nemen via info@ayasatelier.be. De offerte zal de geldende prijzen en voorwaarden voor de betreffende aanvraag bevatten.

BTW-Vrijstelling voor Kleine Ondernemingen: Alle bedragen vermeld in de prijslijsten zijn vrijgesteld van BTW volgens artikel 44 van de belastingwetgeving betreffende de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Betalingstermijnen: De betaling voor de geleverde producten of diensten dient te geschieden binnen de 30 dagen na de factuurdatum via bankoverschrijving op het rekeningnummer van Aya’s Atelier: BE30 7330 7028 4311.

Aanpassingen: Aya’s Atelier behoudt zich het recht om prijzen op elk moment en naar eigen goeddunken aan te passen. Klanten worden tijdig op de hoogte gebracht van eventuele prijsveranderingen. In geval van prijsverhogingen hebben klanten het recht om de overeenkomst te annuleren zonder bijkomende kosten.

Vooruitbetaling en Reserveringen: Voor sommige activiteiten kan Aya’s Atelier verlangen dat klanten een vooruitbetaling doen of een reserveringsbedrag betalen. Deze bedragen worden vermeld in de offerte of communicatie voorafgaand aan de activiteit.

Correcties van Fouten: Ondanks zorgvuldige controle kan het voorkomen dat prijzen op de website of in communicatie-uitingen van Aya’s Atelier onjuistheden bevatten. In geval van een dergelijke fout behoudt Aya’s Atelier zich het recht voor om de correcte prijs te factureren.

3. BETALING

Facturering en Betaling: Bij het voltooien van de activiteit zal Aya’s Atelier een factuur versturen naar de klant. De betaling dient te allen tijde te geschieden binnen de 30 dagen na de factuurdatum via bankoverschrijving op het rekeningnummer van Aya’s Atelier: BE30 7330 7028 4311.

Herinneringen en Aanmaningen: Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan bij het verstrijken van de vervaldatum op de factuur, zal Aya’s Atelier een gratis herinnering sturen via e-mail. Na deze eerste herinnering heeft de klant nog 14 kalenderdagen om de betaling alsnog te voldoen.

Aanmaningskosten: Als het verschuldigde bedrag niet is betaald na de eerste herinnering, behoudt Aya’s Atelier zich het recht voor om aanmaningskosten in rekening te brengen. De hoogte van de aanmaningskosten is als volgt:

 • Facturen lager of gelijk aan 150 euro: aanmaningskosten bedragen maximaal 20 euro.
 • Facturen tussen 150,01 euro en 500 euro: aanmaningskosten bedragen maximaal 30 euro plus 10 procent van het verschuldigde bedrag.
 • Facturen hoger dan 500 euro: aanmaningskosten bedragen maximaal 65 euro plus 5 procent van het verschuldigde bedrag met een maximum van 2000 euro.

Opschorting van Dienstverlening: Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan na de vervaldatum en na ontvangst van aanmaningen, behoudt Aya’s Atelier zich het recht om de toegang van de klant tot verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

Terugbetaling bij Annulatie: In geval van annulering van een activiteit door Aya’s Atelier zal, afhankelijk van de omstandigheden, een terugbetaling plaatsvinden conform de annuleringsvoorwaarden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.

4. INSCHRIJVINGEN 

Inschrijvingsprocedure: Klanten kunnen zich inschrijven voor activiteiten door het inschrijvingsformulier naar waarheid in te vullen en het inschrijvingsgeld over te maken op het rekeningnummer van Aya’s Atelier: BE30 7330 7028 4311. Een inschrijving wordt als definitief beschouwd na ontvangst van het volledige inschrijvingsbedrag.

Betaling Inschrijvingsgeld: Het inschrijvingsgeld dient te zijn betaald vóór aanvang van de activiteit. Indien de betalingsverplichting niet is nagekomen, behoudt Aya’s Atelier zich het recht voor om de toegang tot de activiteit te weigeren totdat aan deze voorwaarde is voldaan.

Onvoldoende Inschrijvingen: Aya’s Atelier behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. In een dergelijk geval zal de klant tijdig op de hoogte worden gebracht en kan er, afhankelijk van de omstandigheden, een volledige terugbetaling of een alternatieve regeling worden aangeboden.

5. ANNULATIEBELEID

5.1. Annulatie door Aya’s Atelier: 

Bij annulatie van een activiteit wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld via e-mail, sms of telefoon, met gebruikmaking van de contactgegevens vermeld op het inschrijvingsformulier.

5.1.1. Eenmalige Activiteit: Indien een eenmalige activiteit niet kan plaatsvinden, wordt een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor particulieren voorzien.

 5.1.2. Eenmalige activiteit binnen een activiteitenreeks: Bij annulatie van één activiteit uit een activiteitenreeks (2 of meer opeenvolgende activiteiten) volgt er een inhaalmoment op een later tijdstip; er wordt in dat geval geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Als het inhaalmoment niet mogelijk is voor de klant, wordt een tegoedbon ter waarde van het inschrijvingsgeld uitgereikt, die alleen gebruikt kan worden voor hetzelfde type activiteit. 

5.1.3 Volledige Activiteitenreeks: Bij annulatie van een volledige activiteitenreeks wordt een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld voorzien. 

5.1.4 Yogakampje: Indien een yogakampje in zijn geheel niet kan doorgaan, wordt een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld voorzien.

5.2. Annulatie door de Klant: 

5.2.1 Particulieren: 

 • Annulering van een activiteit kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden. Een annulatie is pas geldig wanneer Aya’s Atelier deze heeft bevestigd via antwoord op desbetreffende mail.  
 • Een inschrijving kan tot 7 dagen op voorhand kosteloos geannuleerd worden. 
 • Bij annulatie minder dan 7 dagen, maar langer dan 24 uur op voorhand gecommuniceerd, vindt er geen terugbetaling meer plaats.
  We zoeken dan samen naar een oplossing:
  • U laat iemand anders deelnemen aan de activiteit in uw plaats
  • U ontvangt een tegoedbon ter waarde van het bedrag van inschrijvingsgeld, om te gebruiken op een later moment. Deze tegoedbon kan enkel gebruikt worden voor hetzelfde type activiteit.
   (Vb. een tegoedbon voor een yogakampje kan enkel gebruikt worden voor een volgend yogakampje.)
 • Afwezigheid bij een les kinderyoga die deel uitmaakt van een volledige lessenreeks leidt niet tot enige vorm van compensatie.

5.1.2. Organisaties, Bedrijven, Externe Boekingen: 

 • Annulering van een activiteit kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden. Een annulatie is pas geldig wanneer Aya’s Atelier deze heeft bevestigd via antwoord op desbetreffende mail. 
 • Tot 14 dagen voor de aanvangsdatum kan kosteloos geannuleerd worden. 
 • Bij annulaties vanaf 14 dagen en tot 7 dagen voor de aanvangsdatum wordt de activiteit bij voorkeur verplaatst naar een latere datum. Indien er geen alternatief kan worden aangeboden, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. 
 • Bij annulatie minder dan 7 dagen voor aanvang wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

5. AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelnemers zijn verplicht om relevante medische informatie te verstrekken op het inschrijvingsformulier, inclusief bestaande gezondheidsproblemen, allergieën of andere aandoeningen die deelname aan de activiteiten kunnen beïnvloeden. Aya’s Atelier behoudt zich het recht voor om activiteiten aan te passen of deelname te weigeren aan deelnemers die naar het oordeel van de instructeur niet geschikt zijn voor de activiteit vanwege gezondheids- of veiligheidsredenen.
 • Aya’s Atelier is niet aansprakelijk voor enige blessures of lichamelijk letsel dat voortkomt uit deelname aan de activiteiten, tenzij in het geval van opzettelijke daden of grove nalatigheid. In gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Aya’s Atelier wordt gedekt.
 • Aya’s Atelier is niet aansprakelijk voor het verlies van of beschadigingen aan persoonlijke bezittingen tijdens de activiteit. 

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle yogaliedjes gecomponeerd en geschreven door Althaya Baeten, evenals al het educatieve yogalesmateriaal dat door Althaya Baeten is gemaakt en ter beschikking is gesteld tijdens activiteiten of via andere kanalen, zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. 

Niets van deze materialen mag worden gereproduceerd, verspreid, gepubliceerd, doorgegeven, of anderszins worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Althaya Baeten. Toestemming kan gevraagd worden via info@ayasatelier.be

Elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding van deze materialen wordt beschouwd als een schending van intellectuele eigendomsrechten en kan leiden tot juridische stappen.

7. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Aya’s Atelier hecht grote waarde aan de privacy van klanten en deelnemers. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie zoals hieronder beschreven.

 • Verzamelde Informatie: Aya’s Atelier kan persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere relevante gegevens die nodig zijn voor het inschrijvingsproces en de uitvoering van de activiteiten.
 • Gebruik van Informatie: De verzamelde informatie wordt gebruikt voor administratieve doeleinden, communicatie met deelnemers, en om de diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de klanten.
 • Bewaartermijn: Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld, inclusief wettelijke, boekhoudkundige, of rapportagevereisten.
 • Delen van Informatie: Aya’s Atelier deelt geen persoonlijke informatie met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of vereist is door de wet.
 • Beveiliging: Aya’s Atelier neemt redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
 • Rechten van Deelnemers: Deelnemers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of hun toestemming in te trekken. Neem contact op via info@ayasatelier.be voor dergelijke verzoeken.
 • Cookies en Tracking: Onze website kan gebruik maken van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. 
 • Wijzigingen in het Privacybeleid: Aya’s Atelier behoudt zich het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en zijn onmiddellijk van kracht bij plaatsing.

Door gebruik te maken van de diensten van Aya’s Atelier erkent u dit privacybeleid en stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals hierin beschreven.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01/01/2024.

Althaya Baeten